ADDU’O’IN NEMAN
FALALA DA NEMAN
TSARI
↓↓↓↓↓
(Addu’ar tashi daga
barci) => Alhamdu
lillahillazi ahayana
ba’ada ma’amatana wa
ilaihin Nushur.

2 – ADDU’AR SATUFAFI
♥ alhamdu lillahillazi
kasani ma asturu bihi
aurati wa atajammalu
bihi.

3 – ADDU’AR CIRE
TUFAFI ♥ Ilbis jadidan
wa ish hamidan wamuttu
shahidan

4 – ADDU’AR
FITA DAGA GIDA ♥
bismillahi tawakkaltu
alallahi wala haula wala
kuwatan illa billahi

5 –
ADDU’AR SHIGA GIDA ♥
bismillahi walajna wa
bismillahi kharajna wa
alallahi rabbina ta
wakkalna

6 – ADDU’AR
SHIGA MASALLACI ♥
bismillahi wassalatu
wassalamu ala
rasulillahi allahumma
igfirli zunubi waftahli
abwaba rahamatika

7 –
ADDU’AR FITA DAGA
MASALLACI ♥
bismillahi wassalatu
wassalamu ala
rasulillahi allahumma
igfirli zunubi waftahli
abwaba fadhalika.

8 –
SDDU’AR JUYAWA
ACIKIN BACCI ♥ la ‘ilaha
illallahu
wahidulkahharu
rabbussamawati
wal’ardi wama baina
wumal azizul gafar

9 –
ADDU’AR IDAN MUTUN
YARAZANA ACIKIN
BACCI ♥ auzu
bikalimatillahit tammati
min gadabihi wa’ikadihi
washarri ibadihi wamin
hamazatisshayatin wa
anyahadurun

10 –
ADDU’AR AKAN
ABOKAN GABA DA
NEMAN TSARI ALLAH
YAYI MUNA TSARI DA
SU AMEN ♥ Allahumma
manzilal kitabisari’al
hisabi ihzamil ahzaba
Allahummah zamhum
wazalzilhu

11 – ADDU’AR DA
MUTUN ZAI KARANTA
IDAN WANI ABU
YAFARU A GARE SHI.
allahumma la sahla illa
maja’altahu sahala fa
anta taj’alul hazna
izash’ita sahala

12 –
ADDU’AR SHIGA
MAKABARTA. Assalamu
alaikum ya ahala
darukaumin muminin
wa inna in sha allahu
bikum lahikuna

13 –
ADDU’A YAYIN DA ZA’A
SA MAMACI A CIKIN
KABARI. minha
khalaknakum wafiha
nui’ dukum wa minha
nukhuri jukum taratan
ukhura.

14 – ADDU’A A
BAYAN ANBINNE
MAMACI. Allahumma
Igfirlahu Allahumma
sabbithu

15 – ADDU’A GA
WANDA YAYI SABON
AURE. Allahumma inni
as’aluka khairaha wa
kaira majabaltaha alaihi
wa a ‘uzu bika min
sharraha washarrima
jabaltaha alaihi.

16. ADDU AKAN IDAN
BASHI YAYI WA MUTUN
YAWA:. allahumma
akfina bihalalik an
haramika wa’ganini
bifadhalika amman
siwaka.

18. ADDU’A
YAYIN DA ABINCI
YAYIWA MUTUN
WAHALA:. bismillahi
bikadha’ika wa sabbirli
fima sabbirli hatta la
uhibba ta’ajila ma
akarta wala ta akira ma
ajalta.

19. ADDU’A IDAN
ISKA TA TASO:.
allahumma inna as’aluka
min khairiha wa khairi
ma fiha wa khairi ma
ursilat bihi,wa a’uzu
bika min sharriha wa
sharri ma fiha wa sharri
ma ursilat bihi.

20.
ADDU’A YAYIN DA
AKAYI TSAWA:. subhana
man yusabbihur ra’adu
bihamdihi wal
mala’ikatu min
khifatihi.

21. ADDU’AR
DUBA MARAR LAFIYA:.
as’alullahi aima rabbal
arshil azima an
yashfiyaka.

22. ADDU’AR
NEMAN TSARI DAGA
SHARRIN ABIN HAWA:.
bismillahi majraha wa
mursaha inna rabbi la
gafurum rahim.

23.
ADDU’AR SADUWA DA
IYALI:. allahumma
jannibnas shaidana wa
jannibis shaidana ma
raktana.

24 ADDU’AR
SHIGA BANDAKI:.
Allahumma inni a’uzu
bika minal khubusi wal
khaba’is.

25. ADDU’AR
FITA DAGA BAN DAKI:.
gufranaka. Alhamdu
lillahillazi azhaba annil
aza wa afani.

26.
ADDU’A YAYINDA
ANKASAKAR DA
ANNOBA:. ma sha allahu
la kuwwata illa billahi.

27. ADDU’AR SAUKA
AMASAKI:. a’uzu bi
kalimatilahi tamati min
sharrin khalaka.

28.
ADDU’AR BUDA BbAKI:.
alhamdu lilahillazi
adamani wa sakaniwa
ja’alanimuslimam
allahumma barik lana
fihi wa zadana minhu.
↓↓↓↓↓…………………………………

Advertisements